نمونه کار درب پارکینگی

درب پارکینگی بازوی تاشو

بدلیل جاهای پارکینک طرح این درب را گروه فنی

تهران تکنیک (تی تی در)

اجرا کرده اند به اینو درب شکنده یا تاشو میگوید

محل پروژه مشکل جای پارکینگ شهرداری داشته

درب ریلی هم راه نصب انجا را دارا نبود و مشکل نما و ارتفاع هم با کرکره رولاپ داشته اند

که اینوع درب را بچه های ما طراحی واجرا متناسب با سلیقه مشتری اجراع کرده اند