درب شیشه ای فریم s

این نوع درب فریم اس اسلایدینگ نام دارد

به این نو فریم فریم های لوکس گفته میشود

فریم اجرا شده قالب انحصاری شرکت است

شرکت تهران تکنیک (تی تی در)

تولید کننده واجراع کننده انواع دربهای اتومایک

مباشد

فریم وملزومات المینیومی دربها را نیز تولید

خود شرکت میباشد

اپراطور دستگاه یا همان موتور برند های مختلفی به دلخاه و هزینه و ترد مشتر پیش بینی میشود

بیش از 300 دستگاه نصب شده توسط ماه در تهران

توسط تهران تکنیک اجرا شده است