کرکره زیر سقفی(سکشنال)

کرکره سکشنال یا همان زیر سقفی اینوع کرکره ریلهایه ان زیر سقف کار میشون و بصورت شکننده با سرعت بالا کار میکنند این نوع کرکره در کشورهایه اروپایی بسیار پرمصرف میباشد وامروزه کشور ماهم نیز از اینوع کرکره استفاده پر استغبالی میشود

کرکره زیر سقفی

کرکره سکشنال